Inloggen     Nog niet geregistreerd? Registreer dan nu Wachtwoord vergeten? Klantenservice
Home › Algemene voorwaarden › Algemene voorwaarden Vorige pagina | Print deze pagina  | E-mail je vriend(in)  | Voeg toe aan favorieten   
   Algemene voorwaarden
Gepost op: 22/2/2008
ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abouthorses.tv B.V., gevestigd en kantoorhoudend te (1272 NP) Huizen, hierna te noemen “ABOUTHORSES.TV”.


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van ABOUTHORSES.TV, alsmede alle door ABOUTHORSES.TV aangegane opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd.
1.2. In het navolgende wordt verstaan onder:
ABOUTHORSES.TV: het door ABOUTHORSES.TV geleide bedrijf, gespecialiseerd in online leren en/of online cursussen op de hippische markt middels de website www.abouthorses.tv.
Klant: iedere derde - rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen - die met ABOUTHORSES.TV als bedoeld in deze voorwaarden, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of het ter beschikking stellen van een online cursus of informatievideo en de eventueel daarbij behorende cursusmaterialen in de breedste zin van het woord.
Het Product: Online cursussen en informatievideo’s en de eventueel daarbij behorende cursusmaterialen in de breedste van het woord.
Website: De virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.
1.3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken door middel van een door de directie van ABOUTHORSES.TV ondertekende brief, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
1.4. Standaardvoorwaarden van de klant gelden niet, tenzij deze voorwaarden door ABOUTHORSES.TV schriftelijk zijn aanvaard.
1.5. Afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij overeengekomen met personeel van ABOUTHORSES.TV (al dan niet in loondienst) binden ABOUTHORSES.TV niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de directie van ABOUTHORSES.TV zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel uitmaken van de directie van ABOUTHORSES.TV.


Artikel 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 ABOUTHORSES.TV zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst tussen ABOUTHORSES.TV en de klant komt tot stand door de betaling van het product c.q. een specifieke cursus of specifieke cursussen door de klant.
2.3 ABOUTHORSES.TV is niet verantwoordelijk voor invoerfouten door de klant. Op ABOUTHORSES.TV rust geen enkele verplichting om de klant middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen ABOUTHORSES.TV en de klant geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de klant zoals deze door ABOUTHORSES.TV is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de klant.


Artikel 3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de op de website vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden op de website zullen door ABOUTHORSES.TV worden gecorrigeerd.
3.2 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
3.3 Credits zijn het betaalmiddel bij ABOUTHORSES.TV. Prijzen zijn in credits en euro’s op de website aangegeven waarbij 1 credit de waarde vertegenwoordigt van 1 Euro (€1,00).
3.4 De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.
3.5 De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden.
3.7 De klant moet geregistreerd of ingelogd zijn op de website om credits te kunnen kopen c.q. opwaarderen en het creditsaldo te kunnen zien.
3.8 De klant kan credits kopen c.q. opwaarderen met een cadeaubon, een (actie)coupon of via iDEAL (internetbankieren) of Paypal (creditkaart/paypal rekening).
3.9 Wanneer de klant een cursus heeft aanschaft, zullen de credits in mindering worden gebracht op de account van de klant.
3.10 Ongebruikte credits kunnen niet voor geld worden ingewisseld.
3.11 De op de website aangegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen die aangeboden worden door derden (partners).


Artikel 4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

4.1 De klant dient zich eenmalig te registreren. ABOUTHORSES.TV geeft de klant toegang tot de producten door deze een inloge-mail en wachtwoord te geven.
4.2 ABOUTHORSES.TV zal - zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling en betaling - het product ter beschikking stellen aan de klant, althans voor zover het bestelde voorradig is en aangeboden wordt.
4.3 ABOUTHORSES.TV is gerechtigd het product niet ter beschikking van de klant te stellen indien en voor zover de klant niet aan al zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.4 Na betaling van het product, kan de klant het product c.q. de cursus 3 keer bekijken c.q. opstarten.
4.5 Per keer blijft het product c.q. de cursus maximaal 2 uur beschikbaar na de laatste muis-, toetsenbord handeling. Na deze periode wordt het product c.q. de cursus automatisch uitgelogd.
4.6 ABOUTHORSES.TV streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
4.7 Wanneer ABOUTHORSES.TV cursusmaterialen ter beschikking stelt welke gedownload kunnen worden, is ABOUTHORSES.TV niet verantwoordelijk voor gevallen waarin de klant niet de juiste software heeft om deze cursusmaterialen te bekijken.
4.8 ABOUTHORSES.TV behoudt zich het recht voor cursuscodes, die gekocht zijn via haar website, te deactiveren.
4.9 De klant is gehouden mee te werken aan een door ABOUTHORSES.TV geďnstigeerde recall c.q. terughalen van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt.


Artikel 5. COMMUNICATIE

5.1 Communicatie tussen ABOUTHORSES.TV en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.
5.2 De door ABOUTHORSES.TV opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
5.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.


Artikel 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom komen uitsluitend toe aan ABOUTHORSES.TV en/of aan haar toeleveranciers.
6.2 De door ABOUTHORSES.TV gedane aanbiedingen en door haar vervaardigde of verstrekte cursussen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden, technieken, adviezen, software en dergelijke blijven te allen tijde haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en dienen op het eerste verzoek aan ABOUTHORSES.TV te worden teruggegeven.
6.3 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABOUTHORSES.TV enige uiting van ABOUTHORSES.TV (al dan niet via de website) en/of van door ABOUTHORSES.TV aan de klant geleverde producten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken behoudens uitdrukkelijk toegestaan in de wet. ABOUTHORSES.TV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen, onder meer en vooral op grond van de Auteurswet. Niets in deze overeenkomst strekt tot overdracht van dergelijke rechten of daarvan afgeleide rechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ABOUTHORSES.TV.


Artikel 7. KLACHTEN

7.1 De klant dient binnen 48 uur nadat hij heeft geconstateerd, dan wel had moeten constateren dat door ABOUTHORSES.TV niet (volledig) krachtens overeenkomst is gepresteerd, dit schriftelijk of via e-mail aan ABOUTHORSES.TV mede te delen. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
7.2 ABOUTHORSES.TV zal binnen tien werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
7.3 Ieder vorderingsrecht van klant jegens ABOUTHORSES.TV, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak/dienst niet aan de overeenkomst voldoet, vervalt indien:
a. de in het vorige lid gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
b. de klant geen/onvoldoende medewerking binnen redelijke termijn verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de klant de zaken of adviezen op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt;
d. de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan een maand sedert de prestatie waarop de klacht ziet, zijn verstreken.


Artikel 8. TEKORTKOMING, ONTBINDING DOOR ABOUTHORSES.TV

8.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan ABOUTHORSES.TV niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar opzet of grove schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als niet-toerekenbare tekortkoming wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, verhindering van de werknemer tot uitvoering van de werkzaamheden om welke reden dan ook en iedere andere omstandigheden die ABOUTHORSES.TV redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door de klant besteld product tijdelijk niet aanwezig, voorradig of beschikbaar is, dan wel door omstandigheden niet op de website te verkrijgen is, is ABOUTHORSES.TV gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop ABOUTHORSES.TV geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van een product onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een product niet langer beschikbaar is en/of zal worden, dan wel door een storing op het Internet, is ABOUTHORSES.TV gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht is ABOUTHORSES.TV niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant.


Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van het/de product(en).
9.2 Bij het geven van adviezen zal ABOUTHORSES.TV alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de klant deze opvolgt en de inzet en de gevolgen daarvan.
9.3 ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website(s), de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie en/of mogelijke gevolgen hiervan.
9.4 ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruik maken van de zaken of adviezen. ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de in het ter beschikking gestelde product c.q. in de ter beschikking gestelde cursus c.q. in de ter beschikking gestelde informatievideo verstrekte adviezen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden en technieken uitvoert c.q. in de praktijk brengt. ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor de omgang van de klant met dieren, daaronder begrepen de interactie tussen de klant en dieren en de eigen energie van dieren.
9.5 Hoewel ABOUTHORSES.TV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ABOUTHORSES.TV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
9.6 Wanneer ABOUTHORSES.TV cursusmaterialen ter beschikking stelt welke gedownload kunnen worden, is ABOUTHORSES.TV niet verantwoordelijk voor gevallen waarin de klant niet de juiste software heeft om deze cursusmaterialen te bekijken.
9.7 ABOUTHORSES.TV is niet aansprakelijk voor alle door de klant of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
9.8 Indien ABOUTHORSES.TV toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van ABOUTHORSES.TV beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheids-verzekering van ABOUTHORSES.TV voor uitkering in aanmerking komt.
9.9 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ABOUTHORSES.TV uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde en in alle situaties beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
9.10 De klant stelt ABOUTHORSES.TV van (vermeende) schade op de hoogte binnen een maand nadat zij dat heeft geconstateerd. Indien klant verzuimt de schade binnen deze periode te melden, vervalt een mogelijke aanspraak op schadevergoeding. In alle gevallen vervalt de aansprakelijkheid van ABOUTHORSES.TV door verloop van twee maanden vanaf de dag dat de opdracht is beëindigd.
9.11 Indien de klant zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft de klant niettemin verplicht de BTW aan ABOUTHORSES.TV te voldoen over het door de verzekeringsmaatschappij aan ABOUTHORSES.TV verschuldigde bedrag.
9.12 De klant vrijwaart ABOUTHORSES.TV voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door ABOUTHORSES.TV.
Artikel 10. PRIVACY

10.1 De klant is ervan op de hoogte dat ABOUTHORSES.TV de persoonsgegevens van klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de klant op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de evaluatiefeedback, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar klant vandaan komt en de Producten die klant heeft besteld.
10.2 In de privacyverklaring van ABOUTHORSES.TV, welke via Hyperlink http://www.abouthorses.tv toegankelijk is, zijn de verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens nader omschreven.
10.3 ABOUTHORSES.TV slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de klant.
10.4 De klant mag de gegevens die ABOUTHORSES.TV over hem/haar heeft verzameld inzien en laten corrigeren.
10.5 De klant heeft het recht ABOUTHORSES.TV te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de klant te verwijderen of af te schermen. ABOUTHORSES.TV zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van ABOUTHORSES.TV en het privacybelang van de klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de klant van producten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.


Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, hoe ook genaamd, van ABOUTHORSES.TV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechter die volgens de regels der absolute competentie bevoegd is ter vestigingsplaats van ABOUTHORSES.TV.


Artikel 12. SLOTBEPALINGEN

12.1. ABOUTHORSES.TV is bevoegd tot wijzigen van deze algemene voorwaarden.
12.2. De wijzigingen treden direct in werking.
12.3. Nietigheid, vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid, vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.


Artikel 13. DEPOT

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem, en Flevoland en worden op verzoek kosteloos aan de klant toegezonden.Juni 2008
« naar vorige pagina Naar de top van de pagina
Gerelateerd nieuws
cadeaubon inwisselen
Als je ingelogd bent op Abouthorses.tv, kun je jouw cadeaubon op de volgende manieren inwisselen voor credits:

- Middels de
› lees verder
copyright abouthorses.tv abouthorses.tv accepteert: Geld overboeken? info@abouthorses.nl algemene voorwaarden - disclaimer - privacy - sitemap